24ωρο Holter Ρυθμού

Το Ιατρείο είναι εξοπλισμένο με το Holter Ρυθμού τύπου H3+ της MORTARA.

Σε αντίθεση με το συνηθισμένο ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ) που παρέχει μία στατική εικόνα της καρδιακής ηλεκτρικής δραστηριότητας για ένα σύντομο χρονικό διάστημα, το 24ωρο Holter ρυθμού παρέχει πρόσβαση σε ηλεκτροκαρδιογραφικά δεδομένα μιας παρατεταμένης χρονικής περιόδου, καθιστώντας έτσι εφικτή την εκτίμηση δυναμικών καρδιακών ηλεκτρικών φαινομένων που συνήθως είναι σύντομα και παροδικά.

Η συγκεκριμένη εξέταση χρησιμοποιείται συνήθως στη διάγνωση και εκτίμηση καρδιακών αρρυθμιών ή διαταραχών της αγωγιμότητας (συμπτωματικών ή ασυμπτωματικών) καθώς και στη διερεύνηση λιποθυμικών ή προλιποθυμικών επεισοδίων.

Η ίδια εξέταση έχει επίσης θέση στην εκτίμηση της πρόγνωσης και στη διαστρωμάτωση κινδύνου σε ασθενείς με ποικίλα καρδιολογικά προβλήματα, στην εκτίμηση της ανταπόκρισης σε θεραπευτικές παρεμβάσεις (π.χ. αντιαρρυθμικά φάρμακα) και στην εκτίμηση της σιωπηλής (ασυμπτωματικής) ισχαιμίας.

Παραδείγματα καταγραφής της εξέτασης